Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Verzuim en verlofregeling

Meisje aan het werk met een potlood in haar hand

Zodra er sprake is van schoolverzuim zou u te maken kunnen krijgen met de leerplichtambtenaar!

Pdf download icon

Klik op de button om het aanvraagformulier
voor verlof te downloaden.

Leerplicht

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1ste schooldag van de maand na de 5de verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie (diploma HAVO/VWO of MBO op niveau 2 of hoger) heeft gehaald of totdat de jongere 18 jaar wordt. Een uitzondering hierop zijn: jongeren die een getuigschrift of diploma van het praktijkonderwijs hebben of jongeren die het special onderwijs hebben gevolgd met het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding!

Er bestaan verschillende soorten van schoolverzuim:

1. Ongeoorloofd schoolverzuim

Indien u de afwezigheid van uw kind niet meldt bij de school en u ook niet bereikbaar bent voor de school dan zal school u hierop aanspreken en samen met u bespreken wat de oorzaak van het verzuim van uw kind is. Blijft na verschillende gesprekken en adviezen  het verzuim aanhouden dan kan school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. School is wettelijk verplicht het verzuim te melden als uw kind in een periode van 4 weken meer dan 16 uur verzuimt. Maakt de school zich ernstige zorgen, dan mag school de leerplichtambtenaar ook eerder inschakelen. Gezamenlijk zal dan worden gekeken wat de achterliggende oorzaak van het verzuim van uw kind is.

Twee jongens lachend in de klas

2. Te laat komen

Als u uw kind te laat naar schoolbrengt of als uw kind  zelf te laat komt, valt dit ook onder het schoolverzuim. Totdat uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bent u verantwoordelijk voor  alle vormen van schoolverzuim. Voor de leerkracht en de overige kinderen is het niet prettig dat de les onderbroken wordt als kinderen te laat binnenkomen.

De directeur van de school en/of de leerkracht registreren dit verzuim en zullen u hierop aanspreken. Bij veelvuldig verzuim zal het hoofd van de school het verzuim melden bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u uitnodigen voor een gesprek en samen met u bespreken wat de oorzaak is waardoor uw kind regelmatig te laat op school komt. Wellicht leidt dit gesprek tot een oplossing. Wanneer dit gewenst is kan de leerplichtambtenaar u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.  Mocht blijken dat er na verschillende gesprekken en adviezen geen verbetering optreedt, dan kan de leerplichtambtenaar uiteindelijk besluiten om een proces-verbaal op te maken tegen u als ouder(s)/verzorger(s) of een melding maken bij het Jeugd beschermingsplein.

De leerplichtambtenaren voeren steekproefgewijs   “ te laat acties” voor schooltijd uit. U kunt dan door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en deze zal u adviseren uw kind ruim voor aanvang van de les naar school te brengen.

3. Verzuim op basis van luxe verzuim

Er is sprake van luxeverzuim als u met uw kind(eren), zonder dat u hiervoor een vrijstelling verlof voor heeft gekregen, buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Steekproefgewijs  voeren de leerplichtambtenaren voor- en  na de schoolvakanties op de scholen aanwezigheidscontroles uit. De leerplichtambtenaar brengt de klas van uw kind een bezoek en legt uit wat Leerplicht inhoudt en zal naar de naam van uw kind vragen. De leerplichtambtenaar zal na de aanwezigheidscontrole direct een huisbezoek brengen bij de kinderen die niet aanwezig waren  en voor wie door de school geen vrijstelling  heeft verleend. Deze  huisbezoeken vinden ook plaats bij de kinderen die ziek zijn gemeld. Treft de leerplichtambtenaar u niet thuis aan, dan laat de leerplichtambtenaar een brief achter met het verzoek zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

4. Verzuim op basis van ziekmelding

Als uw kind ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school doet hiervan geen melding bij Leerplicht. Op het moment dat het ziekteverzuim van uw kind bovengemiddeld is, dan meldt de school het ziekteverzuim bij de jeugdverpleegkundige van het CJG. U ontvangt dan een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige of de schoolarts. Mocht u hierop niet reageren dan ontvangt u een tweede uitnodiging. Reageert u hier wederom niet op, dan wordt het ziekteverzuim als ongeoorloofd verzuim geregistreerd en zal de school dit melden bij de leerplichtambtenaar, die u vervolgens voor een gesprek zal uitnodigen.

Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek (verlof)

Een verlofaanvraag dient altijd schriftelijk te worden ingediend. U ontvangt ook een schriftelijke reactie hierop.Wenst u verlof  voor uw kind(eren) dan dient u het aanvraagformulier voor  vrijstelling schoolbezoek in te vullen. Dit formulier kunt u vragen bij de directeur van de school. De directeur neemt een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. De directeur heeft zich wel te houden aan de bepalingen van de Leerplichtwet. De directeur mag altijd advies vragen over de verlofaanvraag bij de leerplichtambtenaar. Heeft u nog andere kinderen op een andere school dan zullen de directeuren gezamenlijk een besluit nemen op de aanvraag. Mocht de directeur zich niet aan de bepalingen houden van de Leerplichtwet, dan kan er door de onderwijsinspectie een boete worden gegeven aan de directeur.

Het aanvraagformulier  voor verlof wegens gewichtige omstandigheden van meer dan tien schooldagen zal door de directeur van de school direct worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Alvorens de leerplichtambtenaar een besluit neemt zal hij of zij ouder(s) of verzorger(s) en de directeur horen.

Op het aanvraagformulier voor verlof staat toegelicht wanneer u wel of geen verlof kunt krijgen voor uw kind(eren).

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC De Driemaster Ridderkerk | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud